Uw Privacy

Uw privacy 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg bij het aangaan van een Therapeutisch traject, Traditionele Chinese Geneeswijzen Tuina massage of een paramedisch en Psychosociaal consult. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd of op kan vragen bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die ik ontvangt in het kader van de beoordeling van uw aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van betalingen, betekent dit in ieder geval dat ik uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan vijf jaren na afwijzing van uw aanvraag of de beëindiging van de overeenkomst.

PRIVACY OP DE NOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
• de kosten van het consult

Recht op inzage
Je kunt een verzoek indienen om jouw gegevens in te zien.
Het verzoek daartoe kan je indienen per email naar: annie.jghulters@gmail.com
Na een verzoek nemen ik contact met je op ter verificatie of jij echt jij bent (daarbij vragen ik ook een kopie van een ID).
In dat verzoek graag vermelden wat je precies wilt inzien, zoals:

 • jouw bestand in onze database met jouw naam en adres gegevens
 • de notities in de database die we bijgehouden hebben (als die er zijn)
 • overzicht van trainingen
 • emails die we eventueel bewaard hebben
 • aanmeldingsformulieren voor cursussen en opleidingen
 • foto waar je op staat
 • ontvangen betalingen voor door ons verstuurde nota’s
 • account  ( digitale lessen die bij een opleiding of training of traject horen)
 • mail adressen
  Een reactie op jouw verzoek volgt in uiterlijk 30 dagen.

Recht op inzage verstrekking gegevens
Je kunt een verzoek indienen om inzage te krijgen aan wie jouw gegevens eventueel verstrekt / doorgegeven zijn.
Alhoewel ik  jouw gegevens nooit ‘zomaar’ doorgeef zijn er situaties denkbaar waarin dit noodzakelijk en wenselijk is:
je hebt iets bij ons besteld: wij geven de bestelling en jouw adresgegevens door aan de leverancier.
je volgt een opleiding, traject of training via mij die wordt onderwezen door een externe leraar, zonder die gegevens zouden ze jou niet op de deelnemerslijst kunnen zetten en geen nota kunnen sturen.
bij elk te volgen aangeboden training of opleiding staat een deel van jouw gegevens op een deelnemerslijst die aan de leraar verstrekt wordt.

Hoe zit het met cookies?
Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst voor het verzamelen van standaard internetloginformatie en bezoekersgebruik van de website en voor het samenstellen van statistische rapporten over websiteactiviteiten. U kunt uw browser zodanig instellen dat deze geen cookies accepteert. In sommige gevallen functioneren de eigenschappen van onze website echter niet als gevolg daarvan.
Daarom kan de  website cookies gebruiken om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit stelt ons in staat u een goede ervaring te bieden als u op onze website rondkijkt en daardoor kunnen we onze website ook verbeteren.

Officiële site van Autoriteit persoonsgegevens.nl  met uitgebreide informatie over de nieuwe wetgeving en waar u Voorbeeld brieven bij inzagen, correctie, toestemming ect kunt vinden.

 

cat_collectief_alternatieve_therapeuten_schild_2018_internetcrkbo_instellingsnu

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt