Algemene voorwaarden Annie Hulters 2020

Hieronder staan de voorwaarden voor de aangeboden diensten en/of te volgen opleidingen van: Annie Hulters gevestigd: Burgermeester van Hofwegensingel 43, 3362NM te Sliedrecht, KVK: 24484236.  BTW:NL002033663B36.

Bank: NL21RABO0322172179.  BIC: RABONL2U.

Voor opleidingen en aangeboden diensten die in samenwerking met derden worden aangeboden gelden afwijkende inschrijfvoorwaarden.

Artikel 1 – Definities

Inschrijving: Een door de Klant ingestuurde en door Annie Hulters bevestigde aanmelding voor afname van diensten en/of deelname aan een opleiding of een aangeboden dienst waarmee sprake is van overeenkomst tussen Klant en Annie Hulters. Aanmelddatum: De datum waarop de Klant zich heeft ingeschreven voor een opleiding of aangeboden dienst. Aanvangsdatum: De datum waarop de opleiding of aangeboden dienst gestart is. Studieduur: Is de duur van de opleiding of aangeboden dienst zoals vermeld in de informatiepagina of brochure. Serviceduur: Periode waarin klant recht heeft op service- en dienstverlening en toegang tot de (online) leeromgeving indien deze van toepassing is. Verlengde serviceduur: Periode waarmee de serviceduur verlengd is. Datum einde dienst en/of opleiding: Datum waarop de serviceduur is afgelopen. Opleidingsinformatie: Informatie over de dienst en/of opleiding zoals gepubliceerd op www.anniehulters.nl en/of vermeld in de studiegids. Klant: Particulier of bedrijf die bij Annie Hulters een of meerdere diensten en/of opleidingen afneemt. Module en opleiding: voor persoonlijke en zakelijke ontwikkeling en opleiding tot mediamiek Therapeut. Opleidingsmateriaal: leerstof, materialen en aanverwante Artikelen ten behoeve van (het volgen van) een dienst en/of opleiding. Opleiding: een door Annie Hulters verzorgde opleiding, training, cursus, studie of workshop welke (deels) thuis en/of (deels) klassikaal gevolgd wordt. Aangeboden diensten: trainingen & cursus in binnen-buitenland, workshop etc. die te vinden zijn op www.anniehulters.nl.

Artikel 2 – Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de Opleiding en het Opleidingsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de Opleiding. De opleiding bevat: deel 1 persoonlijk traject dat is gericht op persoonlijke transformatie en deel 2 mediamiek therapeut dat gericht is om als transformatie therapeut in praktijk cliënten te begeleiden. Beide opleidingen zijn gericht op ontwikkelen van spiritualiteit en eigen kwaliteiten. Deel 3 Paramedisch & Psychosociaal Coach is gericht op de diepere betekenis van klachten van het lichaam en de psyché te herkennen en deze te vertalen naar de emotionele grondslag.
 2. De informatieverstrekking zal ten alle tijden waarheidsgetrouw en accuraat zijn.
 3. De opleiding valt op heden niet onder de wettelijke erkende opleidingen. 
 4. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
 5. Wanneer de dienst/ Opleiding start;
 6. De toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;
 7. De prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 8. De wijze van betaling die te vinden is op www.anniehulters.nl.
 9. Deze Algemene Voorwaarden op aangeboden diensten en/ of opleidingen worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen Klant en Annie Hulters nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken deel uit van de algemene informatievoorziening van Annie Hulters en het aanbod van opleidingen. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Annie Hulters met de Klant sluit.
 10. Onverminderd het bepaalde in art 2 lid 1 t/m 3 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:

De identiteit en het adres van Annie Hulters, inclusief het bezoekadres;

Het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 5.

Artikel 3 – Aanbod diensten in binnen- en buitenland

Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de diensten en het informatiemateriaal dat onderdeel uitmaakt van de diensten. De dienst bevat: Bewustzijn programma en trainingen, cursus, workshop, lezing en/of informatie momenten in binnen- en buitenland die gericht zijn op persoonlijke/zakelijke transformatie en spirituele bewustzijn ontwikkeling. De trainingen in binnen-buitenland bevatten uitsluitend het te volgen programma. De klant is zelf verantwoordelijk voor het boeken van het hotel en overnachting, vlucht, transfer van en naar het hotel, reisverzekering en andere te regelen zaken rondom het verblijf.

De klant gaat de overeenkomst aan met Annie Hulters voor het volgen van het programma dat gegeven wordt in binnen-buitenland. Onder geen beding is Annie Hulters aansprakelijk te houden voor zaken die buiten het programma vallen.

Bijkomende kosten van behandelingen/ consulten dienen ter plaatse te worden voldaan, net na de behandeling of in overleg aan het eind van de laatste dag, van het te volgen programma.

Het programma zal op www.anniehulters.nl te vinden zijn waar de prijzen vermeld staan. De prijzen kunnen door Annie Hulters ten alle tijden worden aangepast. Bij reservering is de prijs die vermeld staat op de datum van de gemaakte reservering van toepassing.

De informatieverstrekking vermeld bij art 2 lid 4

Deze Algemene Voorwaarden op diensten zullen zoals in art 2 lid 5 aan de klant bekend gemaakt. Bij een overeenkomst op afstand is art 2 lid 6 van toepassing op de diensten van Annie Hulters. 

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. Door in te schrijven voor de aangeboden dienst en/of opleiding gaat de klant met Annie Hulters een overeenkomst aan voor de Studieduur en verklaart de klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.
 2. Mochten er voor de gekozen dienst en/of opleiding nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de programma informatie/ opleidingsinformatie.
 3. De overeenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de klant Annie Hulters heeft bereikt en Annie Hulters de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vindt direct na inschrijving per e-mail plaats. Bij inschrijving verbindt de klant zich aan Annie Hulters voor de duur van de gehele Reis en/of opleiding. Daar staat tegenover dat Annie Hulters een hoogwaardige dienst en/of opleiding door een gekwalificeerd docent biedt. Annie Hulters zal aangeven wat van de klant wordt verwacht en haar uiterste best doen om de klant de aangeboden dienst en/of opleiding met goed gevolg te laten afronden.
 4. Indien een docent van de desbetreffende aangeboden dienst en/of opleiding, door welke reden dan ook, niet kan voldoen aan de data van opleiding zal er voor vervanging van docent worden verzorgd of zal de opleiding data worden opgeschort. De klant zal schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
 5. Vragen over roostering en lesinhoud worden via mail in behandeling genomen. Vragen, klachten (artikel 17), werkprocessen en andere persoonlijke zaken worden vertrouwelijk behandeld, De studiebelasting van de opleiding bedraag tussen de 4 en 5 uur per week per deeltijdopleiding.

Artikel 5 – Aanvullende gegevens

 1. Bij inschrijving voor de aangeboden dienst en/of aangeboden volledige, hbo-opleiding verplicht de klant zich tot het leveren van een aantal wettelijk vereiste, aanvullende gegevens. Binnen 30 dagen levert student de volgende gegevens:
 2. Persoonsgegevens
 3. Een getekende onderwijsovereenkomst.
  Na ontvangst van de gegevens genoemd onder punt 1 en 2 zal de onderwijsovereenkomst naar de student gestuurd worden. Indien de 14 dagen (artikel 5) verstreken zijn zonder schriftelijke annulering van de student aan Annie Hulters, wordt de inschrijving definitief gemaakt en zal de klant gehouden worden aan de algemene voorwaarden.

Instapniveau van de opleiding is min MBO/ HBO. Indien er sprake is van aanvraag voor vrijstelling van een bepaald aanbod, dan zal dit besproken worden met Annie Hulters en zal de opleider de uiteindelijke beslissing nemen of de vrijstelling gegeven wordt.

Artikel 6 – Gevolgen van de overeenkomst

Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 2 tot stand is gekomen gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:

 1. De klant is een eenmalig bedrag van € 50,- verschuldigd als inschrijfkosten.
 2. De klant is aan Annie Hulters verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.
 3. De klant heeft na ondertekenen van de overeenkomst 14 dagen bedenktijd waarbinnen hij/zij de overeenkomst kosteloos kan ontbinden.
 4. Indien de klant de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub 5 van dit artikel, tot 22 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een schrijven aan het mailadres van Annie Hulters. De klant is dan 25% van de kosten van de betreffende dienst en/of opleiding verschuldigd, met een minimum van € 115,- voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 22 dagen voor de aanvang van de dienst en/of opleiding tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
 5. Indien de klant de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 22 dagen voor het begin van de dienst en/of opleiding of nadat de dienst en/of opleiding is begonnen kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub 3 van dit artikel doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Annie Hulters. De klant is dan 100% van de kosten van de desbetreffende dienst en/of opleiding verschuldigd.
 6. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder 2, 4 en 5 vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de klant binnen twee weken na het verzenden van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag overmaakt op de bankrekening Annie Hulters. Indien overmaking niet binnen veertien dagen na verzending van het aangetekend schrijven heeft plaatsgevonden, wordt de klant geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan en wordt de klant geacht deel te willen nemen aan de dienst en/of opleiding.
 7. Indien de klant door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) opleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de klant.
 8. Indien de klant verzuimt de onder de Artikel 1, 2, 4, 5 genoemde kosten van de opleiding overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij/zij zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van 20,- voor administratiekosten verschuldigd.
 9. Annie Hulters is voor vragen van administratieve aard te bereiken via mail en de op de website het vermelde nummers. Er wordt gestreven om binnen 48 uur, na ontvangst van de mail, een ontvangbevestiging mail te zenden en dat er binnen 4 weken worden beantwoord aan de vraagstelling, mits wordt aangegeven dat er langere verwerkingstijd van max 6 weken nodig is.
 10. . Indien de klant na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de kosten met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag alsmede de onder 8 genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, is Annie Hulters gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:
 1. De klant de toegang tot de opleiding en de gebouwen te ontzeggen.
 2. De overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de klant te ontbinden.
 3. Over te gaan tot het treffen van incasso maatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering.

10.Indien Annie Hulters gebruik maakt van een of meer van de onder sub 8 genoemde bevoegdheden tast dit niet de vordering van de kosten aan. Indien Annie Hulters overgaat tot het treffen van incasso maatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de klant.

11.Onverminderd het bepaalde in de vorige leden is de klant overeenkomstig het bepaalde in artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallige betalingen de wettelijke rente verschuldigd.

12.Retourzendingen van artikelen worden alleen geaccepteerd indien de Artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking.

Artikel 7– Regelingen

 1. Annie Hulters is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een klant die zich heeft aangemeld voor de dienst en/of Opleiding, die in termijnen wordt voldaan, te laten informeren door derden. Dit kan van invloed zijn op de aangeboden betalingsvoorwaarden.
 2. De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met Annie Hulters voorkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.
 3. Eventuele betalingsregelingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. De maandelijkse termijnen bij een betalingsregeling dienen 22 dagen voor aanvang van een te volgen opleiding volledig te zijn voldaan op het rekeningnummer van Annie Hulters. De maandelijkse termijn hangt af van de inschrijfdatum van de klant.

Artikel 8- Inschrijving klant

De aanmelding komt tot stand door het invullen van het inschrijving formulier, dan wel schriftelijk of het digitale formulier, zoals deze vermeld staat op de site www.anniehulters.nl . De datum van bevestiging van de inschrijving is de datum dat 14 dagen bedenktijd ingaat. De bevestiging is tevens het bewijs en goedkeuring van de inschrijving in het desbetreffende dienst en/of opleiding. Indien er geen beschikbare mogelijkheid is in de dienst/opleiding waarop in geschreven is, dan krijgt de klant de mogelijkheid zich in te schrijven voor een volgende dienst en/of opleiding. Doch blijft Annie Hulters ten alle tijden gerechtigd om bij niet nakomen van verplichtingen, artikel 8 toe te passen.

Artikel 9– Gevolgen niet nakomen verplichtingen

 1. Als de klant een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is Annie Hulters gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
 2. De gevolgen van het onderbreken van de opleiding die, met in acht neming van de levering voorwaarden, besloten wordt door Annie Hulters, zijn voor rekening en risico van de klant. Deze gevolgen zijn onder andere:
 3. De toegang tot de (elektronische) leeromgeving wordt ontzegd, opleidingsmateriaal of updates daarvan niet meer beschikbaar gesteld, de dienst en/of docentbegeleiding wordt stopgezet en er kunnen geen examens worden afgelegd.
 4. De studie loopt vertraging op wat tot gevolg kan hebben dat de opleiding niet meer (geheel) aansluit op het examen of dat er geen examen meer kan worden afgelegd en de studie niet afgerond kan worden met een diploma.
 5. Bij beëindiging van de opleiding als bedoeld in 8.1 geldt het volgende:
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft Annie Hulters geen verplichtingen meer richting de student.
 7. Als beëindiging van de dienst en/of opleiding voortijdig is zijn de voorwaarden van Artikel 5 van toepassing.
 8. De beëindigde opleiding kan niet worden hervat. Een Klant die de opleiding wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven.
 9. Het in verzuim zijn door de student betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de Klant en Annie Hulters is beëindigd.

Artikel 10– Serviceduur

 1. De Serviceduur bedraagt de Studieduur vanaf start datum van de dienst en/of opleiding tot de eind datum van de dienst en/of opleiding waarvoor een overeenkomst met de klant is afgesloten.
 2. Het toekennen van vrijstellingen en eventuele verkorten van de studieduur als gevolg daarvan, heeft geen invloed op de serviceduur. Deze blijft gebaseerd op de oorspronkelijke studieduur.
 3. Na het verstrijken van de Serviceduur heeft Annie Hulters, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geen verplichtingen meer richting de klant.

Artikel 11 – Activering van modules

 1. Hbo-opleidingen bestaan mede uit modules. Er is geen opleidingsniveau eis. Doch wordt de opleiding gegeven op hbo-niveau. De student dient zelf te ondervinden of er voldaan kan worden aan de opname en een goede afronding van de leerstof. De leeromgeving, leerstof, docentbegeleiding, examinering en alle overige studiefaciliteiten voor een module worden beschikbaar gesteld nadat deze is geactiveerd. De leerstof dient, voor de klassikale bespreking van de lesstof, thuis te worden geleerd.
 2.  Vragen kunnen in de klassikale lesdagen worden gesteld.
 3.  De mogelijkheid om een module te activeren is afhankelijk van eventuele eisen van de Opleiding, zoals eisen ten aanzien van volgordelijkheid van modules en minimum eerder behaalde module van Annie Hulters. 
 4. Alle modules moeten geactiveerd en afgerond zijn binnen de voor de opleiding geldende serviceduur.

Artikel 12– Examens

 1. Als aan de opleiding van de Klant examens en/of toetsen verbonden zijn, gelden daarvoor de volgende voorwaarden:
 2. Diensten en/of opleidingen waarbij het examengeld in maandelijkse termijnen worden overgeschreven blijven de voorwaarden zoals genoemd in Artikel 6 van kracht.
 3. Bij deze diensten en/of opleidingen kunnen examen een onderdeel uit maken van de dienst en/of opleiding. De kosten van deze examens zijn onlosmakelijk verbonden aan de kosten van de dienst en/of opleiding. Voor diensten en /of opleidingen van dit type geldt m.b.t. de examens het volgende:

Klant heeft het recht om aan examens deel te nemen indien:

 • De klant zich tijdig heeft aangemeld voor deelname aan het examen.
 • Kosten van examen zijn inbegrepen.
  Indien een examen niet gehaald wordt, kan de klant zich opgeven voor een herkansing. Herkansing verstaan we hier onder: het nogmaals volgens of gedeeltelijk volgen van een dienst en/of opleiding/module, met uitzondering van de reis in binnen- buitenland, met het bijbehorende examen. Hiervoor wordt een maximum van 60%, van het totaalbedrag van de desbetreffende opleiding/module, in rekening gebracht. Samen met de docent wordt in overleg besloten hoeveel het volgen van de opleiding voor herkansing bedraagt. De uiteindelijke beslissing ligt bij de docent en bij de klant. De klant blijft verantwoordelijk voor het wel of niet behalen van het examen.
 • Het niet deelnemen aan een of meerdere examens resulteert niet in restitutie van het vooraf in rekening gebrachte examengeld dat inbegrepen is in de totalen kosten.

Opleidingen examens vereiste
Voor de examens van deze opleidingen geldt het volgende:

 • Voor examen voor de diensten en/of opleiding en module van Annie Hulters dient de opleiding/ module 80% van de desbetreffende les(sen) te zijn gevolgd en opgegeven opdrachten te zijn ingeleverd voor de laatste opleiding dag.
 • Het therapeuten weekend is een vast onderdeel van de tweede module van de module Mediamiek Therapeut. Het weekend is een verplicht onderdeel om module Mediamiek Therapeut te voltooien en dient te zijn gevolgd voor het examen van Mediamiek therapeut. Kosten van het weekend staan vermeld op de site www.anniehulters.nl
 • Opleidingen met examens die worden afgenomen door een andere exameninstantie:
  Hierbij geldt dat de klant zelf verantwoordelijk is voor het boeken van deze examens. Voor informatie over (de voortgang) van een examen dient de klant zich tot de betreffende exameninstantie te wenden. Annie Hulters heeft geen invloed op/ in de uitslagbepaling.
 • Bij examen bij Mediamiek Therapeut en bij Paramedisch & psychosociaal coach, neemt de student ieder een gast met de minimumleeftijd van 18 jaar mee voor examineren. Bij de eindtoets zal de gast als onafhankelijke derde functioneren m.b.t de eind praktijkgerichte toets.

Artikel 13 – Voortijdig beëindigen van de dienst en/of opleiding

 1. Voor alle diensten en/of opleidingen van Annie Hulters geldt dat de klant zich verbindt voor de gehele studieduur van de opleiding.
 2. Indien het verzoek tot voortijdige beëindiging ontvangen wordt voor de herroepingstermijn Artikel 5.
 3. Een eventueel door de klant betaald bedrag van de opleiding kosten, met uitzondering van inschrijfgeld, zal automatisch op de rekening van de student teruggestort worden. De inschrijfkosten Artikel 5. 1 zullen door de klant niet teruggevorderd kunnen worden.
 4. Indien het verzoek tot voortijdige beëindiging ontvangen wordt na de herroepingstermijn Artikel 5 maar voor de Aanvangsdatum.

Bij voortijdige beëindiging zijn de volgende zaken van toepassing:

 1. Het totale Lesgeld verschuldigd.
 2. De prijs van aangeschafte extra materialen zal voldaan moeten worden.
 3. Het terugsturen van studiemateriaal ontslaat de klant niet van de betalingsverplichting.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op door Annie Hulters geproduceerd studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij Annie Hulters.
 2. Gebruik van studiemateriaal en toegang tot de digitale leeromgeving Annie Hulters anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.
 3. Tussentijdse cursus- en docentenevaluaties die af worden genomen bij de studenten blijven eigendom van Annie Hulters. Met de gegeven informatie zal Annie Hulters actie ondernemen indien de uitkomsten daartoe aanleiding geven.

Artikel 15– Uitvoering van het onderwijs

 1. Annie Hulters heeft het recht de indeling van de opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen.
 2. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Annie Hulters zich het recht voor een Aanvangsdatum voor een bepaalde locatie af te gelasten of nieuwe inschrijvingen niet meer te accepteren. Klanten ontvangen hiervan tijdig bericht waarna hun verplichtingen vervallen en wordt gezocht naar een oplossing.
 3. Bij inschrijving dient de Klant, indien van toepassing, een eventuele locatiekeuze aan te geven.
 4. Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet Annie Hulters er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal de klant van Annie Hulters hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De bijeenkomst zal dan indien mogelijk opnieuw worden ingepland. Uitval van een docent of bijeenkomst geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld en geeft geen recht op het inhalen van de bijeenkomst, ook niet wanneer door overmacht Annie Hulters hier enig voordeel van ondervindt.
 5. Wanneer er naar het oordeel van Annie Hulters voor een module in het programma te weinig deelnemers zijn om de klassikale bijeenkomst te organiseren zal er naar een gepaste oplossing gezocht worden. Dit geeft geen recht op restitutie van lesgeld of enige andere vorm van compensatie.
 6. Klassikale bijeenkomsten staan voor de hele opleiding vast ingepland. Klassikale opleiding bijeenkomsten missen en later inhalen is mogelijk in overleg en bij voldoende aanbod van de gemiste lesstof. 

Artikel 16- Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Annie Hulters is beperkt tot maximaal het door de student betaalde lesgeld en examengeld.
 2. Annie Hulters behoudt zich het recht voor de Klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de dienst en/of Opleiding.
 3. Annie Hulters is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk te stellen voor eventueel via Annie Hulters bij derden aangeschafte instrumenten en/of extra accessoires.
 4. Al het lesmateriaal van Annie Hulters en informatie in formulieren en website zijn zorgvuldig en naar het beste kunnen naar de klant gecommuniceerd. Annie Hulters is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Opleidingsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de dienst en/of opleiding, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Annie Hulters.

Artikel 17- Privacy/ Wet Bescherming Persoonsgegevens

 1. De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van Annie Hulters. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van Klanten en het toesturen van opleidingsmateriaal en het toesturen van informatie over onze dienst en/of opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.
 2. Annie Hulters kan om de volgende redenen gegevens aan derden verstrekken:
 3. Aan personen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van studenten, zoals coaches of docenten.
 4. Indien wettelijk eisen het vergen aan overheidsinstanties.
 5. Klanten beschikken over het recht van toegang tot en verbetering van hun persoonlijke gegevens.

Artikel 18 Klachten en geschillencommissie

 Indien er klachten zijn dient de klant binnen 4 weken contact op te nemen met Annie Hulters om tot een oplossing te komen. Indien de beide partijen samen niet tot een oplossing komen dan zal er een tussenkomst van onpartijdige derde door de Annie Hulters worden aangewezen. De geschillencommissie is te vinden op de site van www.anniehulters.nl. Hier zal de klacht aan wordt overgedragen om tot een oplossing te komen. Klachten en geschillen worden 48 maanden bewaard in de administratie van Annie Hulters.

Artikel 19 – Wijziging Algemene Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door Annie Hulters worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van Annie Hulters.

Literatuurkosten

 1. De klant betaalt voor eventuele literatuurkosten aan de desbetreffende leverancier. Dit is boven op de totale kostensom die door Annie Hulters aan de student overlegd.
 2. Het terugsturen van studiemateriaal ontslaat de klant niet van de betalingsverplichting.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt