Algemene voorwaarden Annie Hulters

1. Annie Hulters ('''wij''), gevestigd in Sliedrecht in Nederland onder KVK nr: 24484236. 

2. Klant: degene wie met Annie een overeenkomst aangaat. 

3. Partijen: Annie en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als priv√© persoon behandelt. 


Toegankelijkheid algemene voorwaarden. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten, en leveringen van diensten door of namens Annie Hulters. 


Prijzen:

1. Alle prijzen die Annie Hulters hanteert zijn in euro's en exclusief btw en exclusief bijkomstige administratiekosten, heffingen en reis en transport kosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

2. Prijzen op de website en elders  kunnen en mogen door Annie Hulters ten alle tijden gewijzigd worden. 

3. Verhogingen van kostprijzen van producten, diensten of onderdelen daarvan die Annie Hulters niet kon voorzien mogen worden aangepast en verhoogd. 

4. De consument heeft het recht als gevolg van de prijsverhoging af te zien van de overeenkomst zoals bedoeld in lid 3. 

5. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Annie Hulters. 

6. Annie Hulters mag ten alle tijden 10% van de richtprijs af te wijken. 
betalingen en betalingstermijn

1. Annie Hulters mag bij het aangaan van een overeenkomst 50% van de totale overeengekomen bedrag verlangen.

2. De klant dient binnen 7 dagen na de geleverde dienst het openstaande bedrag te voldoen. 

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Als de klant niet voor het eind van het betalingstermijn heeft voldaan aan de betaling wordt de klant in gebreke gesteld. 

4. Betalingen van diensten betreffende: alle trainingen, groepssessie, workshop en andere programma en ontwikkeling dienen uiterlijk 4 weken voor aanvang te zijn voldaan tenzij anders is overeengekomen. 

5. Bij uitblijven van betalingen zal Annie Hulters een incasso inschakelen en is de klant verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten. 


Aanbod diensten 

1. Het aanbod in binnen en buitenland is voor eigen kosten en dient door de klant zelf te worden geregeld voor aanvang van het programma aanbod of training tenzij anders is overeengekomen. 

2. Prijzen op de website, sociale media of in een catalogus zijn exclusief BTW (indien deze gerekend wordt) en bieden uitsluitend het aanbod tijdens de training of programma dagen. 

3. Extra aanbod/ diensten  tijdens de trainingen of programma is niet inbegrepen en zullen indien er sprake is van een aanbod,  direct na de dienst contant of via pin of elektronische overboeking gedaan te worden.  Aansprakelijkheid

1. Annie Hulters is ten alle tijden vrijgesteld van eventuele schade of letsel tijdens het gebruik maken van de diensten of bij het betreden van het pand.

2. Annie Hulters is uitsluitend aansprakelijk door indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloos gedrag. 

3. Indien Annie Hulters aansprakelijk is voor schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voorvloeien uit of verband houdt met de overeenkomst. 

4. Indien annie Hulters aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt dat door de afgesloten  beroeps aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot een gedeelte van het factuurbedrag waarop de schadebedrag betrekking heeft. 

5. Alle abeeldingen en teksten op de website of catalogus zijn slechts  een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schade vergoeding of ontbindingen van een overeenkomst. 

6. Vervaltermijn: elk recht op schadevergoeding van de klant vervalt na een termijn van 12maanden na de gebeurtenis van de schadevergoeding .


https://anniehulters.nl en gerelateerde websites en Diensten.


Deze algemene voorwaarden is voor het laatst aangepast op:2022