Holistisch consult, healing en Persoonlijke ontwikkelingAlgemene voorwaarden & privacy


Annie Hulters acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG").Algemene voorwaarden

ANNIE HULTERS, GoodEnergie Academy & Sixth Senses 


1. Annie Hulters ('''wij''), gevestigd in Sliedrecht in Nederland onder KVK nr: 24484236.
2. Klant: degene wie met Annie een overeenkomst aangaat.
3. Partijen: Annie en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon behandelt.
Toegankelijkheid algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,
werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten, en leveringen van diensten door
of namens Annie Hulters.


PRIJZEN:
1. Alle prijzen die Annie Hulters hanteert zijn in euro's en exclusief btw en
exclusief bijkomstige administratiekosten, heffingen en reis en transport kosten,
tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2. Prijzen op de website en elders kunnen en mogen door Annie Hulters ten alle tijden
gewijzigd worden.
3. Verhogingen van kostprijzen van producten, diensten of onderdelen daarvan die Annie
Hulters niet kon voorzien mogen worden aangepast en verhoogd.
4. De consument heeft het recht als gevolg van de prijsverhoging af te zien van de
overeenkomst zoals bedoeld in lid 3.
5. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Annie Hulters.
6. Annie Hulters mag ten alle tijden 10% van de richtprijs af te wijken.


BETALINGEN EN BETALINGSTERMIJN
1. Annie Hulters mag bij het aangaan van een overeenkomst 50% van de totale
overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient binnen 7 dagen na de geleverde dienst het openstaande bedrag te
voldoen.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Als de klant niet
voor het eind van de betalingstermijn heeft voldaan aan de betaling wordt de klant in
gebreke gesteld.
4. Betalingen van diensten betreffende: alle trainingen, groepssessie, workshop en
andere programma en ontwikkeling dienen uiterlijk 4 weken voor aanvang te zijn voldaan
tenzij anders is overeengekomen.
5. Bij uitblijven van betalingen zal Annie Hulters een incasso inschakelen en is de klant
verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten.


AANBOD DIENSTEN
1. Het aanbod in binnen- en buitenland is voor eigen kosten en dient door de klant zelf te
worden geregeld voor aanvang van het programma-aanbod of training tenzij anders is
overeengekomen.
2. Prijzen op de website, sociale media of in een catalogus zijn exclusief BTW bieden
uitsluitend het aanbod tijdens de training of programma dagen.
3. Extra aanbod/ diensten tijdens de trainingen of programma is niet inbegrepen en
zullen indien er sprake is van een aanbod, direct na de dienst contant of via pin of
elektronische overboeking gedaan te worden.


AANSPRAKELIJKHEID
1. Annie Hulters is ten alle tijden vrijgesteld van eventuele schade of letsel tijdens het
gebruik maken van de diensten of bij het betreden van het pand.
2. Annie Hulters is uitsluitend aansprakelijk door als en voor zover die schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloos gedrag.
3. Indien Annie Hulters aansprakelijk is voor schade, is het slechts aansprakelijk voor
directe schade die voorvloeien uit of verband houdt met de overeenkomst.
4. Als annie Hulters aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt dat door de
afgesloten beroeps aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van
(volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de
aansprakelijkheid beperkt tot een gedeelte van het factuurbedrag waarop de
schadebedrag betrekking heeft.
5. Alle abeeldingen en teksten op de website of catalogus zijn slechts een indicatie en
kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbindingen van een
overeenkomst.
6. Vervaltermijn: elk recht op schadevergoeding van de klant vervalt na een termijn van
12maanden na de gebeurtenis van de schadevergoeding.https://anniehulters.nl en gerelateerde websites en Diensten.
Deze algemene voorwaarden is voor het laatst aangepast op:2023

Algemene voorwaarden downloaden

 Uw privacy en informatie die wij opslaan voor een optimale behandeling en beleving. .

Annie Hulters ('''wij''), gevestigd in Nederland, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Annie Hulters acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website,https://anniehulters.nlen gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring en verwerkingovereenkomst is voor het laatst aangepast op:2023


GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS


Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Annie Hulters aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


SOORTEN GEGEVENS VERZAMELD


Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


GRONDEN VOOR DE VERWERKING


Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Annie Hulters analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Annie Hulters verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS


Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 15maanden.


UW RECHTEN


U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


DELEN MET ANDEREN


We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS


Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


ANALYTICS


Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Phoenix Analytics en/of Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

Let op: Om dit te kunnen claimen moet je jouw Google Analytics anonimiseren.Gebruik deze handleiding


COOKIES


Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


BEVEILIGING


We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;heb je SSL (https://) geactiveerd voor je Phoenix site?
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN


Onze Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software waarmee onze klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als u vragen heeft over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.

unsplash